Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Akademická rada

Jste zde

Domů / O nás / Akademická rada

Akademická rada je hlavní institucí ARC – VŠPSV, která řídí vědeckou a výzkumnou činnost vysoké školy, schvaluje klíčové dokumenty a dohlíží nad řádným akademickým rozvojem. Zároveň je poradním orgánem rektora, který členy akademické rady po předchozím souhlasu akademického senátu jmenuje.

Složení akademické rady
(v abecedním pořadí)

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR České republiky
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., vedoucí katedry politologie FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., děkan Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB Banská Bystrica, Slovenská republika
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu České republiky
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC – VŠPSV
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
prof. Dr. Miroslav Novák, CEVRO Institut, Praha, Česká republika
prof. Dr. Joachim Ośinski, emeritní děkan Fakulty společenských věd, Vysoká škola ekonomická, Varšava, Polská republika
Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky Středočeského kraje, starosta města Kolína
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV
Bc. Martin Starý, starosta města Kutná Hora
PhDr. David Šanc, Ph.D., proděkan Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., děkan Fakulty aplikovaných jazyků, Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika