Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Provozní řád Knihovny Theodora Syllaby

Jste zde

Domů / Pro studenty / Knihovna T. Syllaby / Provozní řád Knihovny Theodora Syllaby

I. Knihovna Theodora Syllaby

Knihovna Theodora Syllaby (ve zkratce „KTS“) vysoké školy Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. (dále jen „škola“) slouží studentům a učitelům školy ke studiu, práci a činnostem, které jsou spojeny s výukou v akreditovaném studijním programu „Politologie“.

II. Služby knihovny

KTS se skládá z:

 1. Knihovny Theodora Syllaby s knižním a časopiseckým fondem
 2. Studovny

III. Knižní a časopisecký fond

 1. Knihovní a časopisecký fond se skládá ze dvou částí. Jsou to:
  1. Fond prezenční - tituly z tohoto fondu se vypůjčují ke studiu výhradně v prostorách KTS
  2. Fond absenční - tituly z tohoto fondu se vypůjčují i mimo prostor KTS.
 2. Knižní a časopisecký fond tvoří knihovnu školy.

IV. Studovna

Studovna je určena především ke studiu vypůjčených titulů z knižního a časopiseckého fondu KTS. Dále je určena pro přípravu k výuce studentům školy, k jejich přípravám na zkoušky a jiné formy hodnocení průběhu studia, včetně státních závěrečných zkoušek.

V. Práva a povinnosti uživatelů KTS

 1. Uživatelem služeb KTS se mohou stát:
  1. Studenti školy v prezenční formě studia - stávají se uživateli automaticky a bezplatně, mají nárok na veškeré služby KTS ve stanovených provozních hodinách knihovny.
  2. Studenti školy v kombinované formě studia - stávají se uživateli automaticky a bezplatně, mají nárok na veškeré služby KTS ve stanovených provozních hodinách knihovny - tyto hodiny se musejí odlišovat od hodin, kdy probíhá soustředění s vyučujícím.
  3. Učitelé školy - stávají se uživateli automaticky a bezplatně, mají nárok na veškeré služby KTS po dohodě s rektorátem školy.
  4. Studenti jiných škol - stávají se uživateli po vyplnění příslušného formuláře a zaplacení registračního poplatku a časového poplatku; mají nárok na služby knihovny a studovny.
  5. Ostatní - stávají se uživateli po vyplnění příslušného formuláře a zaplacení registračního poplatku a časového poplatku; mají nárok na služby knihovny a studovnyPři vstupu do KTS se musí každý uživatel prokázat oprávněním užívat služeb knihovny. Všem uživatelům je umožněn vstup výhradně s průkazem uživatele KTS. Učitelé školy prokazují svoji totožnost jakýmkoliv hodnověrným způsobem.
 2. Průkaz uživatele KTS se vystavuje studentům školy a všem uživatelům - studentům jiných škol a ostatním uživatelům. Průkaz uživatele vystavuje vedoucí KTS při registraci uživatele. Při registraci vyplní uživatel formulář, uhradí poplatky spojené s registrací a časové poplatky. Na základě registrace je uživateli vystaven průkaz uživatele KTS.
 3. Uživatelé knihovny si mohou vypůjčit jakýkoliv titul z knižního a časopiseckého fondu knihovny. Pokud se titul nachází v absenčním fondu, může si uživatel vypůjčit titul ke studiu i mimo prostory KTS na dobu maximálně 28 dnů. O prodloužení či zkrácení této lhůty rozhoduje služba KTS na základě uvážení či požadavků rektorátu. Pokud se titul nenachází v absenčním fondu, musí uživatel k jeho studiu využít prostor studovny.
 4. V případě prodlení hradí uživatelé pokutu z každého dne prodlení.
 5. Uživatel knihovny nesmí knihy či časopisy poškozovat, vpisovat do nich poznámky, vytrhávat stránky či jinak nevhodně s knihou nebo časopisem manipulovat. V případě ztráty nebo poškození knihy nebo časopisu uhradí při vrácení titulu uživatel plnou cenu ztraceného či poškozeného titulu a přirážku dle seznamu poplatků. Při neuhrazení částky do 14 - ti dnů je uživatel vyřazen z dalších možností užívání služeb KTS. O nové registraci rozhoduje vedoucí knihovny.
 6. Uživatel studovny je povinen chovat se tak, aby nerušil při studiu ostatní uživatele.
 7. V případě, že škola vlastní zvláštní knižní a časopisecké fondy, ke kterým má přístup pouze omezený okruh osob, jsou tyto tituly vedeny na zvláštním seznamu. O přístupu k těmto fondům rozhoduje rektor, prorektor pro studijní záležitosti či vedoucí knihovny.
 8. V prostoru KTS je zakázáno kouřit, jíst a pít. Zároveň je zakázáno používání mobilních telefonů. Používání technických nebo elektronických prostředků uživatele je zakázáno.
 9. Krádeže nebo spáchání přestupků a trestných činů je neprodleně ohlášeno Policii ČR.
 10. Do prostoru KTS vstupují uživatelé bez objemného oblečení a zavazadel.

VI. Služba v KTS

Rektorátem pověřená služba v KTS:

 1. vystavuje registrace uživatelům na základě vyplněného formuláře
 2. kontroluje provoz KTS v provozních hodinách knihovny a dohlíží nad řádným chodem KTS
 3. neprodleně hlásí závady v KTS rektorátu
 4. vede evidenci knižního a časopiseckého fondu knihovny, a evidenci uživatelů KTS
 5. dohlíží nad výpůjčkami uživatelů a v případě prodlení upomíná uživatele
 6. vykonává další činnosti zadané rektorátem

VII. Provozní doba KTS

Provozní doba IC je upravena zvláštní přílohou tohoto provozního řádu. Upravuje se na základě potřeb studentů školy a pravidelně na začátku každého semestru.

VIII. Poplatky

Výše poplatků za služby KTS se stanovuje zvláštní přílohou tohoto provozního řádu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Všichni uživatelé se řídí pokyny služby v KTS.
 2. Další pokyny k provozu Knihovny Theodora Syllaby může vydat rektorát.

Příloha

Provozního řádu Knihovny Theodora Syllaby ARC - VŠPSV

Poplatky za služby Informačního centra ARC – VŠPSV

a. registrace nového uživatele - studenta či učitele školy zdarma
b. registrace nového uživatele - studenta jiné školy 50 Kč
c. registrace nového uživatele 90 Kč
d. poplatek za užívání služeb knihovny - student či učitel školy zdarma
e. měsíční poplatek za užívání služeb knihovny - student jiné školy 20 Kč
f. měsíční poplatek za užívání služeb knihovny 50 Kč
g. MVS (meziknihovní výpůjční služba) zdarma

Sazby za ztrátu, poškození či opožděné vrácení knihy

a. ztráta knihy, vydané po roce 2000 cena knihy + 200 - 500%
b. ztráta knihy, vydané mezi léty 1993 – 2000 cena knihy + 800%
c. ztráta knihy, vydané před rokem 1989 tržní cena knihy + 1000%
d. trvalé poškození knihy zakoupení knihy nové, případně úhrada všech nákladů, spojených s pořízením nové knihy
e. poškození knihy částečné (např. popsání tužkou) 50 – 100% z tržní ceny
f. opožděné vrácení 1 titulu – do 10 dnů 1 Kč / každý den po lhůtě
g. opožděné vrácení 1 titulu – 11 – 30 dnů 2 Kč / každý den po lhůtě
h. opožděné vrácení 1 titulu – 31 – 90 dnů 3 Kč / každý den po lhůtě
i. opožděné vrácení 1 titulu – 3 – 6 měsíců 5 Kč / každý den po lhůtě
j. opožděné vrácení 1 titulu – více než 6 měsíců 10 Kč / každý den po lhůtě